Truy vấn - Lập trình - Quản trị Cơ sở Dữ liệu

Odoo Enterprise 4

Cài đặt Odoo Community

Odoo Community (Odoo ERP, Open ERP, Odoo CRM): phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở, hướng dẫn tải và cài đặt trên Windows 10.

Lệnh-WHILE 0

WHILE – Vòng lặp

Vòng lặp WHILE trong Microsoft SQL Server dùng để chạy lệnh được lặp đi lặp lại nhiều lần khi điều kiện cho trước là TRUE, khi FALSE vòng lặp sẽ kết thúc.

Lệnh-IF-ELSE 0

IF ELSE – Lệnh rẽ nhánh

Lệnh IF ELSE trong Microsoft SQL Server dùng để thực thi các lệnh có điều kiện: nếu điều kiện đúng thì thực thi lệnh đó, ngược lại thực thi lệnh trong ELSE.

0

Variable – Biến

Variable (biến) trong Microsoft SQL Server là một đối tượng trên CSDL dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Có 2 loại: biến hệ thống, biến do người dùng định nghĩa.