Truy vấn - Lập trình - Quản trị Cơ sở Dữ liệu

Odoo Enterprise 4

Cài đặt Odoo Community

Odoo Community (Odoo ERP, Open ERP, Odoo CRM): phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở, hướng dẫn tải và cài đặt trên Windows 10.

MySQL Community Server MySQL Workbench 0

Cài đặt MySQL Community Server

Hướng dẫn chi tiết cách tải, cài đặt, kết nối MySQL Community Server và MySQL Workbench trên Windows 10.

Tạo-Report-trong-BI-Publisher 0

Cách tạo báo cáo trong BI Publisher

Cách tạo một báo cáo trong BI Publisher từ nguồn dữ liệu Microsoft SQL Server, Oracle Database… 1. Tạo Data Model; 2. Tạo Report.

Add-Data-Source 0

Cách thiết lập nguồn dữ liệu trong BI Publisher

Trước khi bắt đầu phát triển báo cáo, nguồn dữ liệu phải được thiết lập trong BI Publisher. Nguồn dữ liệu chỉ đơn giản là một kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Lệnh-WHILE 0

WHILE – Vòng lặp

Vòng lặp WHILE trong Microsoft SQL Server dùng để chạy lệnh được lặp đi lặp lại nhiều lần khi điều kiện cho trước là TRUE, khi FALSE vòng lặp sẽ kết thúc.

Lệnh-IF-ELSE 0

IF ELSE – Lệnh rẽ nhánh

Lệnh IF ELSE trong Microsoft SQL Server dùng để thực thi các lệnh có điều kiện: nếu điều kiện đúng thì thực thi lệnh đó, ngược lại thực thi lệnh trong ELSE.

0

Variable – Biến

Variable (biến) trong Microsoft SQL Server là một đối tượng trên CSDL dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Có 2 loại: biến hệ thống, biến do người dùng định nghĩa.

MERGE 0

MERGE – Lệnh trộn dữ liệu

Lệnh MERGE trong Microsoft SQL Server dùng để hỗ trợ kết hợp thực thi nhiều thao tác cập nhật dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) vào một thao tác đơn.