Truy vấn - Lập trình - Quản trị Cơ sở Dữ liệu

Tạo-Report-trong-BI-Publisher 0

Cách tạo báo cáo trong BI Publisher

Cách tạo một báo cáo trong BI Publisher từ nguồn dữ liệu Microsoft SQL Server, Oracle Database… 1. Tạo Data Model; 2. Tạo Report.

Add-Data-Source 0

Cách thiết lập nguồn dữ liệu trong BI Publisher

Trước khi bắt đầu phát triển báo cáo, nguồn dữ liệu phải được thiết lập trong BI Publisher. Nguồn dữ liệu chỉ đơn giản là một kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Lệnh-WHILE 0

WHILE – Vòng lặp

Vòng lặp WHILE trong Microsoft SQL Server dùng để chạy lệnh được lặp đi lặp lại nhiều lần khi điều kiện cho trước là TRUE, khi FALSE vòng lặp sẽ kết thúc.

Lệnh-IF-ELSE 0

IF ELSE – Lệnh rẽ nhánh

Lệnh IF ELSE trong Microsoft SQL Server dùng để thực thi các lệnh có điều kiện: nếu điều kiện đúng thì thực thi lệnh đó, ngược lại thực thi lệnh trong ELSE.