ABS – Hàm lấy trị tuyệt đối

Mô tả

  • Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số.

Cú pháp

SELECT ABS(Biểu_thức_số)

Ví dụ

SELECT ABS(-1)
SELECT ABS(-1.2)
SELECT ABS(1.3 * -1)

Xem thêm các hàm toán học: PI, POWER, RAND, ROUND, FLOOR, CEILING, SIGN, SQRT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *