ABS – Hàm lấy trị tuyệt đối

1. Mô tả

  • Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số.

2. Cú pháp

SELECT ABS(Biểu_thức_số)

3. Ví dụ

SELECT ABS(-1)
SELECT ABS(-1.2)
SELECT ABS(1.3 * -1)

Xem thêm các hàm toán học: PI, POWER, RAND, ROUND, FLOOR, CEILING, SIGN, SQRT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *