ALTER FUNCTION – Lệnh sửa hàm

1. Mô tả

 • Lệnh ALTER FUNCTION dùng để sửa hàm (UDF: User-Defined Function) trong CSDL.

2. Cú pháp

--Hàm đơn trị
ALTER FUNCTION Tên_hàm(Khai_báo_tham_số)
RETURNS Kiểu_dữ_liệu_trả_về
AS
BEGIN
  Lệnh...
  RETURN Giá_trị_trả_về
END
GO
--Hàm đọc bảng
ALTER FUNCTION Tên_hàm(Khai_báo_tham_số)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
  Câu_truy_vấn
)
GO
--Hàm tạo bảng
ALTER FUNCTION Tên_hàm(Khai_báo_tham_số)
RETURNS Tên_biến TABLE(Khai_báo_cấu_trúc_bảng)
AS
BEGIN
  INSERT | UPDATE | DELETE
  RETURN
END
GO
3. Ví dụ

ALTER FUNCTION Danh_sach_nhan_vien(@depid numeric(3,0))
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
  SELECT First_name, LAST_NAME, Department_id
  FROM EMPLOYEES
  WHERE Department_id = @depid OR @depid = 0
)
GO

Xem thêm: lệnh tạo hàm CREATE FUNCTION, lệnh xóa hàm DROP FUNCTION.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *