ALTER INDEX – Lệnh sửa chỉ mục

1. Mô tả

  • Lệnh ALTER INDEX dùng để sửa chỉ mục (Index) trong bảng (Table).

2. Cú pháp

--Vô hiệu hóa chỉ mục
ALTER INDEX Tên_chỉ_mục
ON Tên_bảng DISABLE
--Vô hiệu hóa tất cả chỉ mục
ALTER INDEX ALL
ON Tên_bảng DISABLE
--Kích hoạt lại chỉ mục
ALTER INDEX Tên_chỉ_mục
ON Tên_bảng REBUILD
--Kích hoạt lại tất cả chỉ mục
ALTER INDEX ALL
ON Tên_bảng REBUILD

3. Ví dụ

--Vô hiệu hóa chỉ mục PK_Customer_CustomerID
ALTER INDEX PK_Customer_CustomerID
ON Sales.Customer DISABLE
--Vô hiệu hóa tất cả chỉ mục trên bảng Sales.Customer
ALTER INDEX ALL 
ON Sales.Customer DISABLE
--Kích hoạt lại chỉ mục PK_Customer_CustomerID
ALTER INDEX PK_Customer_CustomerID
ON Sales.Customer REBUILD
--Kích hoạt lại tất cả chỉ mục trên bảng Sales.Customer
ALTER INDEX ALL 
ON Sales.Customer REBUILD

Xem thêm: lệnh tạo chỉ mục CREATE INDEX, lệnh xoá chỉ mục DROP INDEX.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *