ALTER PROC – Lệnh sửa Stored Procedure

1. Mô tả

 • Lệnh ALTER PROC (hoặc ALTER PROCEDURE) dùng để sửa Stored Procedure (thủ tục nội tại) trong CSDL.

2. Cú pháp

ALTER PROC Tên_thủ_tục Khai_báo_tham_số Kiểu_dữ_liệu
AS
  Lệnh A
  Lệnh B
  ...
GO
--Hoặc
ALTER PROCEDURE Tên_thủ_tục Khai_báo_tham_số Kiểu_dữ_liệu
AS
  Lệnh A
  Lệnh B
  ...
GO

3. Ví dụ

ALTER PROC Tang_luong
AS
  UPDATE EMPLOYEES SET SALARY = SALARY * 1.2
GO

Xem thêm: lệnh tạo Stored Procedure CREATE PROC, lệnh xóa Stored Procedure DROP PROC.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *