ALTER PROC – Lệnh sửa Stored Procedure

Mô tả

 • Lệnh ALTER PROC (hoặc ALTER PROCEDURE) dùng để sửa Stored Procedure (thủ tục nội tại) trong CSDL.

Cú pháp

ALTER PROC Tên_thủ_tục Khai_báo_tham_số Kiểu_dữ_liệu
AS
  Lệnh A
  Lệnh B
  ...
GO
--Hoặc
ALTER PROCEDURE Tên_thủ_tục Khai_báo_tham_số Kiểu_dữ_liệu
AS
  Lệnh A
  Lệnh B
  ...
GO

Ví dụ

ALTER PROC Tang_luong
AS
  UPDATE EMPLOYEES SET SALARY = SALARY * 1.2
GO

Xem thêm: lệnh tạo Stored Procedure CREATE PROC, lệnh xóa Stored Procedure DROP PROC.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.