ALTER TABLE # – Lệnh sửa bảng tạm

1. Mô tả

  • Lệnh ALTER TABLE # dùng để sửa cấu trúc bảng tạm cục bộ (Local Temporary Table) trong CSDL.
  • Lệnh ALTER TABLE ## dùng để sửa cấu trúc bảng tạm toàn cục (Global Temporary Table).

2. Cú pháp

  • Sửa bảng tạm cục bộ (1 dấu # trước tên bảng)
--Thêm cột
ALTER TABLE #Tên_bảng
ADD Tên_cột Kiểu_dữ_liệu
 
--Sửa cột
ALTER TABLE #Tên_bảng
ALTER COLUMN Tên_cột Kiểu_dữ_liệu
 
--Xóa cột
ALTER TABLE #Tên_bảng
DROP COLUMN Tên_cột
  • Sửa bảng tạm toàn cục (2 dấu # trước tên bảng)
--Thêm cột
ALTER TABLE ##Tên_bảng
ADD Tên_cột Kiểu_dữ_liệu
 
--Sửa cột
ALTER TABLE ##Tên_bảng
ALTER COLUMN Tên_cột Kiểu_dữ_liệu
 
--Xóa cột
ALTER TABLE ##Tên_bảng
DROP COLUMN Tên_cột

3. Ví dụ

  • Sửa bảng tạm cục bộ
--Thêm cột DienThoai
ALTER TABLE #TEMP_TABLE
ADD DienThoai char(15)

--Sửa cột DienThoai
ALTER TABLE #TEMP_TABLE
ALTER COLUMN DienThoai char(20)

--Xóa cột DienThoai
ALTER TABLE #TEMP_TABLE
DROP COLUMN DienThoai
  • Sửa bảng tạm toàn cục
--Thêm cột DienThoai
ALTER TABLE ##TEMP_TABLE
ADD DienThoai char(15)

--Sửa cột DienThoai
ALTER TABLE ##TEMP_TABLE
ALTER COLUMN DienThoai char(20)

--Xóa cột DienThoai
ALTER TABLE ##TEMP_TABLE
DROP COLUMN DienThoai

Xem thêm: lệnh tạo bảng tạm CREATE TABLE #, lệnh xóa bảng tạm DROP TABLE #.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *