ALTER VIEW – Lệnh sửa bảng ảo

1. Sửa View bằng lệnh

1.1 Mô tả

  • Lệnh ALTER VIEW dùng để sửa cấu trúc bảng ảo (View) trong CSDL.

1.2 Cú pháp

ALTER VIEW Tên_View
AS
    SELECT Cột_1, Cột_1,... Cột_n
    FROM Tên_bảng
GO

1.3 Ví dụ

  • Thêm cột HIRE_DATE vào View V_NhanVien (tham khảo ví dụ tạo View)
ALTER VIEW V_NhanVien
AS
    SELECT e.EMPLOYEE_ID, e.FIRST_NAME, e.SALARY, e.DEPARTMENT_ID, d.DEPARTMENT_NAME, e.HIRE_DATE
    FROM EMPLOYEES e JOIN DEPARTMENTS d ON e.DEPARTMENT_ID = d.DEPARTMENT_ID
GO

2. Sửa View bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào (1) > Design (2)
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự

Xem thêm: lệnh tạo bảng ảo CREATE VIEW, lệnh xóa bảng ảo DROP VIEW.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *