ALTER VIEW – Lệnh sửa bảng ảo

Sửa View bằng lệnh

Mô tả

  • Lệnh ALTER VIEW dùng để sửa cấu trúc bảng ảo (View) trong CSDL.

Cú pháp

ALTER VIEW Tên_View
AS
    SELECT Cột_1, Cột_1,... Cột_n
    FROM Tên_bảng
GO

Ví dụ

  • Thêm cột HIRE_DATE vào View V_NhanVien (tham khảo ví dụ tạo View)
ALTER VIEW V_NhanVien
AS
    SELECT e.EMPLOYEE_ID, e.FIRST_NAME, e.SALARY, e.DEPARTMENT_ID, d.DEPARTMENT_NAME, e.HIRE_DATE
    FROM EMPLOYEES e JOIN DEPARTMENTS d ON e.DEPARTMENT_ID = d.DEPARTMENT_ID
GO

Sửa View bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào (1) > Design (2)
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự

Xem thêm: lệnh tạo bảng ảo CREATE VIEW, lệnh xóa bảng ảo DROP VIEW.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *