AVG – Hàm tính trung bình

Mô tả

  • Hàm AVG trả về giá trị trung bình của biểu thức.
  • Dùng cho dữ liệu kiểu số.
  • Không tính giá trị NULL.
  • Nếu biểu thức là NULL thì trả về NULL.

Cú pháp

SELECT AVG(Biểu_thức_số)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT AVG(Salary) AVG_LUONG
FROM EMPLOYEES

Xem thêm các hàm nhóm dữ liệu: COUNT, MAX, MIN, SUM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *