AVG – Hàm tính trung bình

1. Mô tả

  • Hàm AVG trả về giá trị trung bình của biểu thức.
  • Dùng cho dữ liệu kiểu số.
  • Không tính giá trị NULL.
  • Nếu biểu thức là NULL thì trả về NULL.

2. Cú pháp

SELECT AVG(Biểu_thức_số)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT AVG(Salary) AVG_LUONG
FROM EMPLOYEES

Xem thêm các hàm nhóm dữ liệu: COUNT, MAX, MIN, SUM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *