BETWEEN AND – Toán tử

1. Mô tả

  • Toán tử BETWEEN AND lấy ra các dòng nằm trong phạm vi giữa 2 giá trị.

2. Cú pháp

SELECT Cột_1, Cột_2,... Cột_n
FROM Tên_bảng
WHERE Tên_cột BETWEEN Giá_trị_1 AND Giá_trị_2

3. Ví dụ

SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, DEPARTMENT_ID, HIRE_DATE
FROM EMPLOYEES
WHERE HIRE_DATE BETWEEN '2003-09-01' AND '2003-09-30'

SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, DEPARTMENT_ID, HIRE_DATE
FROM EMPLOYEES
WHERE SALARY BETWEEN 3500 AND 4000

Xem thêm các toán tử: IN, LIKE, IS NULL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *