CAST – Hàm đổi kiểu dữ liệu

Mô tả

  • Hàm CAST dùng để chuyển đổi một biểu thức thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào thành kiểu dữ liệu được chỉ định.

Cú pháp

SELECT CAST(Biểu_thức AS Kiểu_dữ_liệu)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT CAST(12.56 AS int)
SELECT CAST(12.56 AS varchar)
SELECT CAST('2020-01-13' AS datetime)

Xem thêm các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu: STR, CONVERT, FORMAT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *