CEILING – Hàm làm tròn số

1. Mô tả

  • Hàm CEILING trả về giá trị nguyên nhỏ nhất và lớn hơn hoặc bằng biểu thức số truyền vào.

2. Cú pháp

SELECT CEILING(Biểu_thức_số)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT CEILING(-1.9)
SELECT CEILING(-1.1)
SELECT CEILING(1)
SELECT CEILING(1.1)
SELECT CEILING(1.9)

Xem thêm các hàm toán học: ABS, PI, POWER, RAND, ROUND, FLOOR, SIGN, SQRT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *