CEILING – Hàm làm tròn số

Mô tả

  • Hàm CEILING trả về giá trị nguyên nhỏ nhất và lớn hơn hoặc bằng biểu thức số truyền vào.

Cú pháp

SELECT CEILING(Biểu_thức_số)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT CEILING(-1.9)
SELECT CEILING(-1.1)
SELECT CEILING(1)
SELECT CEILING(1.1)
SELECT CEILING(1.9)

Xem thêm các hàm toán học: ABS, PI, POWER, RAND, ROUND, FLOOR, SIGN, SQRT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *