CHOOSE – Hàm chọn một giá trị chuỗi dựa trên chỉ số

1. Mô tả

  • Hàm CHOOSE dùng để lấy ra giá trị ở vị trí chỉ số.

2. Cú pháp

SELECT CHOOSE(Chỉ_số, Giá_trị_1, Giá_trị_2,… Giá_trị_n)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT CHOOSE(3, 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f')

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *