CONCAT – Hàm nối chuỗi

1. Mô tả

  • Hàm CONCAT dùng để nối hai hay nhiều chuỗi thành một chuỗi duy nhất.
  • Nếu chuỗi NULL thì kết quả trống.

2. Cú pháp

SELECT CONCAT(Chuỗi_1, Chuỗi_2,… Chuỗi_n)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT CONCAT('sql', '.edu', '.vn')
SELECT CONCAT('sql', '.edu', '.vn', NULL)

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *