CONVERT – Hàm đổi kiểu dữ liệu

Mô tả

  • Hàm CONVERT dùng để chuyển đổi biểu thức từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác.

Cú pháp

SELECT CONVERT(Kiểu_dữ_liệu(Độ_dài), Biểu_thức, Định_dạng)
FROM Tên_bảng
--Độ_dài và Định_dạng: không bắt buộc

Ví dụ

SELECT CONVERT(nvarchar(50), GETDATE(), 5)

SELECT CONVERT(nvarchar(50), GETDATE(), 105)

Xem thêm các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu: STR, CAST, FORMAT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *