COUNT – Hàm đếm số dòng

1. Mô tả

  • Hàm COUNT dùng để đếm số dòng có trong bảng hoặc biểu thức.
  • COUNT(*) trả về số dòng có trong bảng.
  • COUNT(biểu_thức) trả về số dòng khác NULL của biểu_thức.

2. Cú pháp

SELECT COUNT(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT COUNT(Commission_pct) "COUNT(Commission_pct)"
FROM EMPLOYEES
  • Sử dụng DISTINCT: COUNT(DISTINCT Biểu_thức) trả về số dòng khác nhau và khác NULL của Biểu_thức. Ví dụ cho biết có bao nhiêu phòng ban khác nhau trong bảng EMPLOYEES:
SELECT COUNT(DISTINCT Department_id) "COUNT(DISTINCT Department_id"
FROM EMPLOYEES

Xem thêm các hàm nhóm dữ liệu: AVG, MAX, MIN, SUM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *