CREATE DATABASE – Lệnh tạo CSDL

1. Tạo Database bằng lệnh

1.1 Mô tả

  • Lệnh CREATE DATABASE dùng để tạo CSDL mới trong Microsoft SQL Server.

1.2 Cú pháp

CREATE DATABASE Tên_CSDL

1.3 Ví dụ

  • Tạo CSDL có tên QLNhanSu
CREATE DATABASE QLNhanSu
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự, nhìn thấy thông báo Commands completed successfully là đã hoàn thành
  • Xem CSDL
Nhấp chuột phải vào Database > Refresh sẽ thấy CSDL QLNhanSu xuất hiện

2. Tạo Database bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào Database > New Database…
Đặt tên cho CSDL tại ô Database name > OK
Database QLNhanSu_1 đã thể hiện

Xem thêm: lệnh sửa CSDL ALTER DATABASE, lệnh xóa CSDL DROP DATABASE.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *