CREATE DATABASE – Lệnh tạo CSDL

Tạo Database bằng lệnh

Mô tả

  • Lệnh CREATE DATABASE dùng để tạo CSDL mới trong Microsoft SQL Server.

Cú pháp

CREATE DATABASE Tên_CSDL

Ví dụ

  • Tạo CSDL có tên QLNhanSu
CREATE DATABASE QLNhanSu
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự, nhìn thấy thông báo Commands completed successfully là đã hoàn thành
  • Xem CSDL
Nhấp chuột phải vào Database > Refresh sẽ thấy CSDL QLNhanSu xuất hiện

Tạo Database bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào Database > New Database…
Đặt tên cho CSDL tại ô Database name > OK
Database QLNhanSu_1 đã thể hiện

Xem thêm: lệnh sửa CSDL ALTER DATABASE, lệnh xóa CSDL DROP DATABASE.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.