CREATE TABLE – Lệnh tạo bảng

Tạo Table bằng lệnh

Mô tả

  • Lệnh CREATE TABLE dùng để tạo cấu trúc bảng trong CSDL.
  • Bảng có cấu trúc gồm các cột (column) và các dòng (row).
  • Trong CSDL bảng thường có khoá chính (primary key).
  • Bảng dùng để lưu trữ dữ liệu, các thông tin của một đối tượng trong thực tế.
  • Các bảng thường liên hệ với nhau bằng các mối quan hệ.
  • Bảng được tạo trong các Schema (mặc định là schema dbo).

Cú pháp

CREATE TABLE Tên_bảng
(
	Tên_cột_1 Kiểu_dữ_liệu,
	Tên_cột_2 Kiểu_dữ_liệu,
	...
	Tên_cột_n Kiểu_dữ_liệu
)

Ví dụ

  • Tạo bảng có tên PHONGBAN trên CSDL QLNhanSu
CREATE TABLE PHONGBAN
(
	MAPB char(2) PRIMARY KEY,
	TENPB nvarchar(50) NOT NULL
)
Thực hiện lần lượt theo thứ tự cho đến khi có thông báo Commands completed successfully
  • Tương tự tạo bảng có tên NHANVIEN
CREATE TABLE NHANVIEN
(
	ID int IDENTITY(10,5) PRIMARY KEY,
	HO nvarchar(30) NOT NULL,
	TEN nvarchar(20) NOT NULL,
	NGAYSINH datetime,
	LUONG int,
	GIOITINH bit,
	MAPB char(2)
)
  • Kiểm tra
Nhấp chuột phải vào Table > Refresh sẽ thấy 2 bảng NHANVIENPHONGBAN xuất hiện như hình bên dưới

Tạo Table bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào Table > New > Table…
Khai báo cấu trúc bảng tại (1) Column Name, Data Type, Allow Nulls > Nhấp chuột phải vào (2) > Chọn (3) Set Primary Key
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Nhấp chuột phải vào Table > Refresh sẽ thấy bảng CHUCVU xuất hiện như hình bên dưới

Xem thêm: lệnh sửa bảng ALTER TABLE, lệnh xóa bảng DROP TABLE.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *