CREATE TABLE – Lệnh tạo bảng

1. Tạo Table bằng lệnh

1.1 Mô tả

  • Lệnh CREATE TABLE dùng để tạo cấu trúc bảng trong CSDL.
  • Bảng có cấu trúc gồm các cột (column) và các dòng (row).
  • Trong CSDL bảng thường có khoá chính (primary key).
  • Bảng dùng để lưu trữ dữ liệu, các thông tin của một đối tượng trong thực tế.
  • Các bảng thường liên hệ với nhau bằng các mối quan hệ.
  • Bảng được tạo trong các Schema (mặc định là schema dbo).

1.2 Cú pháp

CREATE TABLE Tên_bảng
(
	Tên_cột_1 Kiểu_dữ_liệu,
	Tên_cột_2 Kiểu_dữ_liệu,
	...
	Tên_cột_n Kiểu_dữ_liệu
)

1.3 Ví dụ

  • Tạo bảng có tên PHONGBAN trên CSDL QLNhanSu
CREATE TABLE PHONGBAN
(
	MAPB char(2) PRIMARY KEY,
	TENPB nvarchar(50) NOT NULL
)
Thực hiện lần lượt theo thứ tự cho đến khi có thông báo Commands completed successfully
  • Tương tự tạo bảng có tên NHANVIEN
CREATE TABLE NHANVIEN
(
	ID int IDENTITY(10,5) PRIMARY KEY,
	HO nvarchar(30) NOT NULL,
	TEN nvarchar(20) NOT NULL,
	NGAYSINH datetime,
	LUONG int,
	GIOITINH bit,
	MAPB char(2)
)
  • Kiểm tra
Nhấp chuột phải vào Table > Refresh sẽ thấy 2 bảng NHANVIENPHONGBAN xuất hiện như hình bên dưới

2. Tạo Table bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào Table > New > Table…
Khai báo cấu trúc bảng tại (1) Column Name, Data Type, Allow Nulls > Nhấp chuột phải vào (2) > Chọn (3) Set Primary Key
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Nhấp chuột phải vào Table > Refresh sẽ thấy bảng CHUCVU xuất hiện như hình bên dưới

Xem thêm: lệnh sửa bảng ALTER TABLE, lệnh xóa bảng DROP TABLE.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *