CREATE VIEW – Lệnh tạo bảng ảo

1. Tạo View bằng lệnh

1.1 Mô tả

 • Lệnh CREATE VIEW dùng để tạo cấu trúc bảng ảo (View) trong CSDL.
 • View chứa các cột của một hoặc nhiều bảng (Table).
 • Là đối tượng luận lý, chức năng giống Table nhưng không lưu dữ liệu.

Lợi ích của View:

 • Cho phép giới hạn dữ liệu truy cập.
 • Che giấu sự phức tạp của các câu truy vấn.
 • Cung cấp dữ liệu cho người dùng.
 • Cùng một dữ liệu nhưng có thể có nhiều dạng trình bày.

Hạn chế của View:

 • Không thể lồng với độ sâu nhiều hơn 32 cấp.
 • Giới hạn 1024 cột.
 • Không thể sử dụng COMPUTE, COMPUTE BY hoặc INTO.
 • Khi sử dụng ORDER BY phải đi kèm với TOP.
 • Không thể tham chiếu đến bảng tạm (Temporary Table) hoặc biến kiểu table.

1.2 Cú pháp

CREATE VIEW Tên_View
AS
	SELECT Cột_1, Cột_1,... Cột_n
	FROM Tên_bảng
GO

1.3 Ví dụ

 • Tạo View từ 2 Table EMPLOYEESDEPARTMENTS
CREATE VIEW V_NhanVien
AS
	SELECT e.EMPLOYEE_ID, e.FIRST_NAME, e.SALARY, e.DEPARTMENT_ID, d.DEPARTMENT_NAME
	FROM EMPLOYEES e JOIN DEPARTMENTS d ON e.DEPARTMENT_ID = d.DEPARTMENT_ID
GO
 • Kiểm tra trong mục Views
 • Truy vấn View vừa tạo

2. Tạo View bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào Views > New View…
Giữ phím Ctrl và nhấp chuột chọn 2 bảng (1) > Add (2) > Close (3)
Nhấp chuột phải vào (1) > Remove (2)
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự

Xem thêm: lệnh sửa bảng ảo ALTER VIEW, lệnh xóa bảng ảo DROP VIEW.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *