CREATE VIEW – Lệnh tạo bảng ảo

Tạo View bằng lệnh

Mô tả

 • Lệnh CREATE VIEW dùng để tạo cấu trúc bảng ảo (View) trong CSDL.
 • View chứa các cột của một hoặc nhiều bảng (Table).
 • Là đối tượng luận lý, chức năng giống Table nhưng không lưu dữ liệu.

Lợi ích của View:

 • Cho phép giới hạn dữ liệu truy cập.
 • Che giấu sự phức tạp của các câu truy vấn.
 • Cung cấp dữ liệu cho người dùng.
 • Cùng một dữ liệu nhưng có thể có nhiều dạng trình bày.

Hạn chế của View:

 • Không thể lồng với độ sâu nhiều hơn 32 cấp.
 • Giới hạn 1024 cột.
 • Không thể sử dụng COMPUTE, COMPUTE BY hoặc INTO.
 • Khi sử dụng ORDER BY phải đi kèm với TOP.
 • Không thể tham chiếu đến bảng tạm (Temporary Table) hoặc biến kiểu table.

Cú pháp

CREATE VIEW Tên_View
AS
	SELECT Cột_1, Cột_1,... Cột_n
	FROM Tên_bảng
GO

Ví dụ

 • Tạo View từ 2 Table EMPLOYEESDEPARTMENTS
CREATE VIEW V_NhanVien
AS
	SELECT e.EMPLOYEE_ID, e.FIRST_NAME, e.SALARY, e.DEPARTMENT_ID, d.DEPARTMENT_NAME
	FROM EMPLOYEES e JOIN DEPARTMENTS d ON e.DEPARTMENT_ID = d.DEPARTMENT_ID
GO
 • Kiểm tra trong mục Views
 • Truy vấn View vừa tạo

Tạo View bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào Views > New View…
Giữ phím Ctrl và nhấp chuột chọn 2 bảng (1) > Add (2) > Close (3)
Nhấp chuột phải vào (1) > Remove (2)
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự

Xem thêm: lệnh sửa bảng ảo ALTER VIEW, lệnh xóa bảng ảo DROP VIEW.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *