DATALENGTH – Hàm đếm số ký tự

1. Mô tả

  • Hàm DATALENGTH dùng để đếm số ký tự trong biểu thức.
  • Đếm luôn các khoảng trắng ở cuối.
  • Đếm luôn biểu thức chỉ có khoảng trắng.
  • Trả về NULL nếu biểu thức là NULL.

2. Cú pháp

SELECT DATALENGTH(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT DATALENGTH('sql.edu.vn')
SELECT DATALENGTH('sql.edu.vn ')
SELECT DATALENGTH(' sql.edu.vn')
SELECT DATALENGTH(' ')
SELECT DATALENGTH(NULL)

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *