DISTINCT – Từ khóa

1. Mô tả

  • Từ khóa DISTINCT dùng để loại bỏ những dòng trùng nhau.

2. Cú pháp

SELECT DISTINCT Cột_1, Cột_2,... Cột_n
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT DEPARTMENT_ID
FROM EMPLOYEES
  • Sử dụng từ khóa DISTINCT trong mệnh đề SELECT
SELECT DISTINCT DEPARTMENT_ID
FROM EMPLOYEES

Xem thêm: lệnh xem dữ liệu SELECT, mệnh đề FROM, cột bí danh Alias AS, mệnh đề TOP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *