DROP FUNCTION – Lệnh xóa hàm

Mô tả

  • Lệnh DROP FUNCTION dùng để xóa hàm (UDF: User-Defined Function) trong CSDL.

Cú pháp

DROP FUNCTION Tên_hàm

Ví dụ

DROP FUNCTION Danh_sach_nhan_vien

Xem thêm: lệnh tạo hàm CREATE FUNCTION, lệnh sửa hàm ALTER FUNCTION.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *