DROP FUNCTION – Lệnh xóa hàm

1. Mô tả

  • Lệnh DROP FUNCTION dùng để xóa hàm (UDF: User-Defined Function) trong CSDL.

2. Cú pháp

DROP FUNCTION Tên_hàm

3. Ví dụ

DROP FUNCTION Danh_sach_nhan_vien

Xem thêm: lệnh tạo hàm CREATE FUNCTION, lệnh sửa hàm ALTER FUNCTION.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *