DROP INDEX – Lệnh xóa chỉ mục

Mô tả

  • Lệnh DROP INDEX dùng để xóa chỉ mục (Index) trong bảng (Table).

Cú pháp

DROP INDEX Tên_chỉ_mục
ON Tên_bảng

Ví dụ

DROP INDEX Idx_Customer_Index_CustomerID
ON Sales.Customer_Index

Xem thêm: lệnh tạo chỉ mục CREATE INDEX, lệnh sửa chỉ mục ALTER INDEX.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *