DROP TABLE – Lệnh xóa bảng

Xóa Table bằng lệnh

Mô tả

  • Lệnh DROP TABLE dùng để xóa bảng trong CSDL (xóa cả dữ liệu và cấu trúc bảng).

Cú pháp

DROP TABLE Tên_bảng

Ví dụ

  • Xóa bảng CHUCVU trong CSDL QLNhanSu
DROP TABLE CHUCVU
Thực hiện lần lượt theo thứ tự cho đến khi có thông báo Commands completed successfully
  • Kiểm tra
Nhấp chuột phải vào Table > Refresh sẽ thấy bảng CHUCVU không còn như hình bên dưới

Xóa Table bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào PHONGBAN > Delete
Nhấp OK sẽ thấy bảng PHONGBAN không còn như hình bên dưới

Xem thêm: lệnh tạo bảng CREATE TABLE, lệnh sửa bảng ALTER TABLE.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *