DROP TABLE – Lệnh xóa bảng

1. Xóa Table bằng lệnh

1.1 Mô tả

  • Lệnh DROP TABLE dùng để xóa bảng trong CSDL (xóa cả dữ liệu và cấu trúc bảng).

1.2 Cú pháp

DROP TABLE Tên_bảng

1.3 Ví dụ

  • Xóa bảng CHUCVU trong CSDL QLNhanSu
DROP TABLE CHUCVU
Thực hiện lần lượt theo thứ tự cho đến khi có thông báo Commands completed successfully
  • Kiểm tra
Nhấp chuột phải vào Table > Refresh sẽ thấy bảng CHUCVU không còn như hình bên dưới

2. Xóa Table bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào PHONGBAN > Delete
Nhấp OK sẽ thấy bảng PHONGBAN không còn như hình bên dưới

Xem thêm: lệnh tạo bảng CREATE TABLE, lệnh sửa bảng ALTER TABLE.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *