DROP TABLE # – Lệnh xóa bảng tạm

1. Mô tả

  • Lệnh DROP TABLE # dùng để xóa bảng tạm cục bộ (Local Temporary Table) trong CSDL (xóa cả dữ liệu và cấu trúc bảng).
  • Lệnh DROP TABLE ## dùng để xóa bảng tạm toàn cục (Global Temporary Table).

2. Cú pháp

  • Xóa bảng tạm cục bộ (1 dấu # trước tên bảng)
DROP TABLE #Tên_bảng
  • Xóa bảng tạm toàn cục (2 dấu # trước tên bảng)
DROP TABLE ##Tên_bảng

3. Ví dụ

  • Xóa bảng tạm cục bộ
DROP TABLE #TEMP_TABLE
  • Xóa bảng tạm toàn cục
DROP TABLE ##TEMP_TABLE

Xem thêm: lệnh tạo bảng tạm CREATE TABLE #, lệnh sửa bảng tạm ALTER TABLE #.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *