DROP VIEW – Lệnh xóa bảng ảo

1. Xóa View bằng lệnh

1.1 Mô tả

  • Lệnh DROP VIEW dùng để xóa bảng ảo (View) trong CSDL.

1.2 Cú pháp

DROP VIEW Tên_View

1.3 Ví dụ

  • Xóa View V_NhanVien (tham khảo ví dụ tạo View)
DROP VIEW V_NhanVien

2. Xóa View bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào (1) > Delete (2)
OK

Xem thêm: lệnh tạo bảng ảo CREATE VIEW, lệnh sửa bảng ảo ALTER VIEW.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *