DROP VIEW – Lệnh xóa bảng ảo

Xóa View bằng lệnh

Mô tả

  • Lệnh DROP VIEW dùng để xóa bảng ảo (View) trong CSDL.

Cú pháp

DROP VIEW Tên_View

Ví dụ

  • Xóa View V_NhanVien (tham khảo ví dụ tạo View)
DROP VIEW V_NhanVien

Xóa View bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào (1) > Delete (2)
OK

Xem thêm: lệnh tạo bảng ảo CREATE VIEW, lệnh sửa bảng ảo ALTER VIEW.

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *