EXCEPT – Mệnh đề

1. Mô tả

  • Mệnh đề EXCEPT trả về những dòng có trong kết quả bên trái và không có trong kết quả bên phải (phần màu vàng).

2. Cú pháp

SELECT Tên_cột
FROM Tên_bảng_1
EXCEPT
SELECT Tên_cột
FROM Tên_bảng_2

3. Ví dụ

  • Liệt kê các phòng chưa có nhân viên:
SELECT DEPARTMENT_ID
FROM DEPARTMENTS
EXCEPT
SELECT DEPARTMENT_ID
FROM EMPLOYEES

Xem thêm các mệnh đề: UNION, INTERSECT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *