FLOOR – Hàm làm tròn số

1. Mô tả

  • Hàm FLOOR trả về giá trị nguyên lớn nhất và nhỏ hơn hoặc bằng biểu thức số truyền vào.

2. Cú pháp

SELECT FLOOR(Biểu_thức_số)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT FLOOR(-1.9)
SELECT FLOOR(-1.1)
SELECT FLOOR(1)
SELECT FLOOR(1.1)
SELECT FLOOR(1.9)

Xem thêm các hàm toán học: ABS, PI, POWER, RAND, ROUND, CEILING, SIGN, SQRT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *