FLOOR – Hàm làm tròn số

Mô tả

  • Hàm FLOOR trả về giá trị nguyên lớn nhất và nhỏ hơn hoặc bằng biểu thức số truyền vào.

Cú pháp

SELECT FLOOR(Biểu_thức_số)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT FLOOR(-1.9)
SELECT FLOOR(-1.1)
SELECT FLOOR(1)
SELECT FLOOR(1.1)
SELECT FLOOR(1.9)

Xem thêm các hàm toán học: ABS, PI, POWER, RAND, ROUND, CEILING, SIGN, SQRT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *