FORMAT – Hàm đổi kiểu dữ liệu

Mô tả

  • Hàm FORMAT dùng để đổi kiểu dữ liệu và định dạng thời gian, số.

Cú pháp

SELECT FORMAT(Biểu_thức_thời_gian, Định_dạng)

Ví dụ

SELECT GETDATE() AS 'Kết quả'

SELECT FORMAT(GETDATE(), 'dd') AS 'Kết quả'
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'd/M/y') AS 'Kết quả'
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'dd/MM/yyyy') AS 'Kết quả'

Xem thêm các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu: STR, CAST, CONVERT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *