FORMAT – Hàm đổi kiểu dữ liệu

1. Mô tả

  • Hàm FORMAT dùng để đổi kiểu dữ liệu và định dạng thời gian, số.

2. Cú pháp

SELECT FORMAT(Biểu_thức_thời_gian, Định_dạng)

3. Ví dụ

SELECT GETDATE() AS 'Kết quả'

SELECT FORMAT(GETDATE(), 'dd') AS 'Kết quả'
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'd/M/y') AS 'Kết quả'
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'dd/MM/yyyy') AS 'Kết quả'

Xem thêm các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu: STR, CAST, CONVERT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *