FROM – Mệnh đề

Mô tả

  • Mệnh đề FROM dùng để xác định bảng dữ liệu nguồn.

Cú pháp

SELECT Tên_cột_1, Tên_cột_1,... Tên_cột_n
FROM Tên_bảng

Ví dụ

  • Dữ liệu nguồn là bảng EMPLOYEES (Nhân viên)
SELECT *
FROM EMPLOYEES
  • Dữ liệu nguồn là bảng DEPARTMENTS (Phòng ban)
SELECT *
FROM DEPARTMENTS

Xem thêm: lệnh xem dữ liệu SELECT, cột bí danh Alias AS, từ khóa DISTINCT, mệnh đề TOP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *