FROM – Mệnh đề

1. Mô tả

  • Mệnh đề FROM dùng để xác định bảng dữ liệu nguồn.

2. Cú pháp

SELECT Tên_cột_1, Tên_cột_1,... Tên_cột_n
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

  • Dữ liệu nguồn là bảng EMPLOYEES (Nhân viên)
SELECT *
FROM EMPLOYEES
  • Dữ liệu nguồn là bảng DEPARTMENTS (Phòng ban)
SELECT *
FROM DEPARTMENTS

Xem thêm: lệnh xem dữ liệu SELECT, cột bí danh Alias AS, từ khóa DISTINCT, mệnh đề TOP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *