IF ELSE – Lệnh rẽ nhánh

1. Mô tả

  • Lệnh IF ELSE dùng để thực thi các lệnh có điều kiện: nếu điều kiện đúng thì thực thi lệnh đó, ngược lại thực thi lệnh trong ELSE (nếu có).
  • ELSE không bắt buộc sử dụng (xem cú pháp 1 bên dưới).

2. Cú pháp

  • Cú pháp 1:
IF Điều_kiện
BEGIN
	Lệnh A
	...
END
  • Cú pháp 2:
IF Điều_kiện
BEGIN
	Lệnh A
	...
END
ELSE
BEGIN
	Lệnh B
	...
END

3. Ví dụ

  • Cú pháp 1:
DECLARE @ngay_sinh date = CAST('1970-01-13' AS date)
DECLARE @tuoi tinyint
DECLARE @thong_bao nvarchar(100) = N'Bạn còn trẻ'
SET @tuoi = YEAR(GETDATE()) - YEAR(@ngay_sinh)
IF @tuoi >= 50
BEGIN
	SET @thong_bao = N'Bạn đã già'
	PRINT CONCAT(N'Tuổi: ',@tuoi)
	PRINT @thong_bao
END
  • Cú pháp 2:
DECLARE @ngay_sinh date = CAST('1971-01-13' AS date)
DECLARE @tuoi tinyint
DECLARE @thong_bao nvarchar(100)
SET @tuoi = YEAR(GETDATE()) - YEAR(@ngay_sinh)
IF @tuoi >= 50
BEGIN
	SET @thong_bao = N'Bạn đã già'
	PRINT CONCAT(N'Tuổi: ',@tuoi)
	PRINT @thong_bao
END
ELSE
BEGIN
	SET @thong_bao = N'Bạn còn trẻ'
	PRINT CONCAT(N'Tuổi: ',@tuoi)
	PRINT @thong_bao
END

Xem thêm: biểu thức CASE, vòng lặp WHILE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *