IN – Toán tử

1. Mô tả

  • Toán tử IN dùng để lấy các giá trị có trong biểu thức.
  • Kiểm tra giá trị nằm trong biểu thức.

2. Cú pháp

SELECT Cột_1, Cột_2...
FROM Tên_bảng
WHERE Biểu_thức IN(Giá_trị_1, Giá_trị_2,… Giá_trị_n)

3. Ví dụ

SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, DEPARTMENT_ID
FROM EMPLOYEES
WHERE SALARY IN(3500, 4000)

Xem thêm các toán tử: BETWEEN AND, LIKE, IS NULL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *