IS NULL – Toán tử

1. Mô tả

  • Toán tử IS NULL lấy ra các dòng có giá trị là NULL.
  • IS NOT NULL lấy ra các dòng có giá trị khác NULL.

2. Cú pháp

SELECT Cột_1, Cột_2...
FROM Tên_bảng
WHERE Cột_n IS NULL

SELECT Cột_1, Cột_2...
FROM Tên_bảng
WHERE Cột_n IS NOT NULL

3. Ví dụ

SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, JOB_ID, DEPARTMENT_ID, MANAGER_ID
FROM EMPLOYEES
WHERE MANAGER_ID IS NULL

SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, JOB_ID, DEPARTMENT_ID, MANAGER_ID
FROM EMPLOYEES
WHERE MANAGER_ID IS NOT NULL

Xem thêm các toán tử: BETWEEN AND, IN, LIKE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *