ISNULL – Hàm đổi NULL sang giá trị khác NULL

Mô tả

  • Hàm ISNULL trả về một giá trị thay thế nếu biểu thức là NULL, nếu biểu thức khác NULL hàm trả về chính biểu thức.

Cú pháp

SELECT ISNULL(Biểu_thức, Giá_trị_thay_thế)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT ISNULL(NULL, 0)
SELECT ISNULL(NULL, GETDATE())
SELECT ISNULL('sql.edu.vn', 'sql')

Xem thêm các hàm hệ thống: IIF, COALESCE.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *