LEFT – Hàm cắt chuỗi bên trái

Mô tả

  • Hàm LEFT dùng để trích xuất một số ký tự từ chuỗi nguồn, bắt đầu từ bên trái.
  • Nếu chuỗi nguồn là NULL thì trả về NULL.

Cú pháp

SELECT LEFT(Chuỗi_nguồn, Số_ký_tự)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT LEFT('sql.edu.vn', 3)
SELECT LEFT(NULL, 3)

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *