LEN – Hàm đếm số ký tự

Mô tả

  • Hàm LEN dùng để đếm số ký tự trong biểu thức.
  • Không đếm các khoảng trắng ở cuối.
  • Không đếm biểu thức chỉ có khoảng trắng.
  • Trả về NULL nếu biểu thức là NULL.

Cú pháp

SELECT LEN(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT LEN('sql.edu.vn')
SELECT LEN('sql.edu.vn ')
SELECT LEN(' sql.edu.vn')
SELECT LEN(' ')
SELECT LEN(NULL)

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *