LOWER – Hàm viết thường

1. Mô tả

  • Hàm LOWER chuyển đổi tất cả các chữ cái trong biểu thức chuỗi thành chữ thường.
  • Nếu biểu thức chuỗi có các ký tự không phải chữ cái (ví dụ số hoặc các ký tự đặc biệt) thì chúng không bị ảnh hưởng bởi hàm này.

2. Cú pháp

SELECT LOWER(Biểu_thức_chuỗi)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT EMPLOYEE_ID, LOWER(FIRST_NAME) + ' ' + LOWER(LAST_NAME) AS NAME, SALARY
FROM EMPLOYEES

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *