LTRIM – Hàm xóa khoảng trắng bên trái

Mô tả

  • Hàm LTRIM dùng để xóa các khoảng trắng bên trái của biểu thức chuỗi.

Cú pháp

SELECT LTRIM(Biểu_thức_chuỗi)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT LTRIM(' sql.edu.vn')

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *