MONTH – Hàm lấy tháng

1. Mô tả

  • Hàm MONTH trả về một số nguyên (từ 1 đến 12) là tháng trong năm của biểu thức thời gian truyền vào.

2. Cú pháp

SELECT MONTH(Thời_gian)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT MONTH('2020-01-01')
SELECT MONTH('2020-12-29')

Xem thêm các hàm xử lý thời gian: GETDATE, SYSDATETIME, GETUTCDATE, DAY, YEAR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *