NOT – Toán tử logic

1. Mô tả

  • Toán tử NOT: TRUE nếu theo sau là giá trị FALSE.

2. Cú pháp

--NOT:
SELECT Cột_1, Cột_2...
FROM Tên_bảng
WHERE NOT Biểu_thức_điều_kiện

--NOT IN:
SELECT Cột_1, Cột_2...
FROM Tên_bảng
WHERE Tên_cột NOT IN(Gía_trị_1, Gía_trị_2...)

3. Ví dụ

--NOT:
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, JOB_ID
FROM EMPLOYEES
WHERE NOT(SALARY >= 10000 AND JOB_ID LIKE '%MAN%')
--NOT IN:
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, JOB_ID
FROM EMPLOYEES
WHERE JOB_ID NOT IN('IT_PROG', 'ST_CLERK', 'SA_REP')

Xem thêm các toán tử logic: AND, OR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *