RAND – Hàm lấy số ngẫu nhiên

1. Mô tả

  • Hàm RAND trả về một số thập phân ngẫu nhiên trong khoảng >= 0 và < 1.
  • Biểu thức số: không bắt buộc, nếu được chỉ định thì kết quả trả về luôn giống nhau.

2. Cú pháp

SELECT RAND(Biểu_thức_số)
FROM Tên_bảng
--Biểu_thức_số: không bắt buộc

3. Ví dụ

--Trả về số thập phân ngẫu nhiên >=0 và <1:
SELECT RAND()
SELECT RAND(2)
SELECT RAND(-2)
--Trả về số thập phân ngẫu nhiên >= 5 và < 10:
SELECT RAND()*(10-5)+5
--Trả về số nguyên ngẫu nhiên >= 5 và <= 10:
SELECT FLOOR(RAND()*(10-5+1)+5)

Xem thêm các hàm toán học: ABS, PI, POWER, ROUND, FLOOR, CEILING, SIGN, SQRT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *