REPLACE – Hàm thay thế chuỗi

1. Mô tả

  • Hàm REPLACE dùng để thay thế chuỗi ký tự này thành chuỗi ký tự khác.
  • Không phân biệt chữ thường, chữ hoa.
  • Trả về NULL nếu biểu thức là NULL.
  • Nếu không có thì trả về đúng biểu thức đó.

2. Cú pháp

SELECT REPLACE(Biểu_thức, Chuỗi_tìm, Chuỗi_thay_thế)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT REPLACE('sql.edu.vn', '.', ' dot ')
SELECT REPLACE('sql.edu.vn', 'SQL', 'StructuredQueryLanguage')
SELECT REPLACE(NULL, '.', ' dot ')
SELECT REPLACE('sql.edu.vn', 'a', ' dot ')

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *