REPLICATE – Hàm tạo chuỗi lặp

1. Mô tả

  • Hàm REPLICATE dùng để lặp lại một chuỗi với số lần lặp được chỉ định.
  • Nếu chuỗi lặp là NULL thì trả về NULL.

2. Cú pháp

SELECT REPLICATE(Chuỗi_lặp, Số_lần_lặp)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT REPLICATE('sql.edu.vn', 2)
SELECT REPLICATE(NULL, 2)

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *