REVERSE – Hàm đảo chuỗi

Mô tả

  • Hàm REVERSE dùng để đảo ngược các ký tự trong một biểu thức.
  • Trả về NULL nếu biểu thức là NULL.

Cú pháp

SELECT REVERSE(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT REVERSE('sql.edu.vn')
SELECT REVERSE(NULL)

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *