REVERSE – Hàm đảo chuỗi

1. Mô tả

  • Hàm REVERSE dùng để đảo ngược các ký tự trong một biểu thức.
  • Trả về NULL nếu biểu thức là NULL.

2. Cú pháp

SELECT REVERSE(Biểu_thức)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT REVERSE('sql.edu.vn')
SELECT REVERSE(NULL)

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *