RIGHT – Hàm cắt chuỗi bên phải

Mô tả

  • Hàm RIGHT dùng để trích xuất một số ký tự từ chuỗi nguồn, bắt đầu từ bên phải.
  • Nếu chuỗi nguồn là NULL thì trả về NULL.

Cú pháp

SELECT RIGHT(Chuỗi_nguồn, Số_ký_tự)
FROM Tên_bảng

Ví dụ

SELECT RIGHT('sql.edu.vn', 3)
SELECT RIGHT(NULL, 3)

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, SPACE, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *