ROUND – Hàm làm tròn số

1. Mô tả

  • Hàm ROUND dùng để làm tròn số đến một vị trí phần nguyên hoặc vị trí phần thập phân được chỉ định.

2. Cú pháp

SELECT ROUND(Biểu_thức_số, Vị_trí_làm_tròn)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT ROUND(123.456789, -2)
SELECT ROUND(123.456789, -1)
SELECT ROUND(123.456789, 0)
SELECT ROUND(123.456789, 1)
SELECT ROUND(123.456789, 2)

Xem thêm các hàm toán học: ABS, PI, POWER, RAND, FLOOR, CEILING, SIGN, SQRT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *