SELECT INTO – Mệnh đề

1. Mô tả

  • Mệnh đề SELECT INTO dùng để sao chép dữ liệu từ bảng này qua bảng khác (tạo luôn cấu trúc cho bảng mới).

2. Cú pháp

SELECT Danh_sách_cột INTO Tên_bảng_mới
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

  • Sao chép tất cả dữ liệu từ bảng EMPLOYEES qua bảng EMP_COPY
SELECT * INTO EMP_COPY
FROM EMPLOYEES
  • Kiểm tra dữ liệu bảng EMP_COPY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *