SELECT INTO – Mệnh đề

Mô tả

  • Mệnh đề SELECT INTO dùng để sao chép dữ liệu từ bảng này qua bảng khác (tạo luôn cấu trúc cho bảng mới).

Cú pháp

SELECT Danh_sách_cột INTO Tên_bảng_mới
FROM Tên_bảng

Ví dụ

  • Sao chép tất cả dữ liệu từ bảng EMPLOYEES qua bảng EMP_COPY
SELECT * INTO EMP_COPY
FROM EMPLOYEES
  • Kiểm tra dữ liệu bảng EMP_COPY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *