SELECT – Lệnh xem dữ liệu

Mô tả

  • Lệnh SELECT dùng để xác định các cột hiển thị.
  • Một số lưu ý khi viết câu lệnh SQL.

Cú pháp

SELECT Tên_cột_1, Tên_cột_1,... Tên_cột_n
FROM Tên_bảng

Ví dụ

  • Hiển thị tất cả các cột
SELECT *
FROM DEPARTMENTS
  • Hiển thị các cột theo yêu cầu
SELECT DEPARTMENT_ID, LOCATION_ID
FROM DEPARTMENTS
  • Tạo các biểu thức với kiểu dữ liệu số và ngày sử dụng các phép toán số học: cộng (+), trừ (), nhân (*), chia (/), chia lấy phần dư (%)
SELECT LAST_NAME, SALARY, SALARY + 300
FROM EMPLOYEES

Xem thêm: mệnh đề FROM, cột bí danh Alias AS, từ khóa DISTINCT, mệnh đề TOP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *