SELECT – Lệnh xem dữ liệu

1. Mô tả

  • Lệnh SELECT dùng để xác định các cột hiển thị.
  • Một số lưu ý khi viết câu lệnh SQL.

2. Cú pháp

SELECT Tên_cột_1, Tên_cột_1,... Tên_cột_n
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

  • Hiển thị tất cả các cột
SELECT *
FROM DEPARTMENTS
  • Hiển thị các cột theo yêu cầu
SELECT DEPARTMENT_ID, LOCATION_ID
FROM DEPARTMENTS
  • Tạo các biểu thức với kiểu dữ liệu số và ngày sử dụng các phép toán số học: cộng (+), trừ (), nhân (*), chia (/), chia lấy phần dư (%)
SELECT LAST_NAME, SALARY, SALARY + 300
FROM EMPLOYEES

Xem thêm: mệnh đề FROM, cột bí danh Alias AS, từ khóa DISTINCT, mệnh đề TOP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *