SIGN – Hàm lấy dấu của biểu thức số

1. Mô tả

Hàm SIGN trả về dấu của một biểu thức số.

  • Nếu biểu thức số > 0, SIGN trả về 1
  • Biểu thức số = 0, SIGN trả về 0
  • Biểu thức số < 0, SIGN trả về -1

2. Cú pháp

SELECT SIGN(Biểu_thức_số)
FROM Tên_bảng

3. Ví dụ

SELECT SIGN(-2)
SELECT SIGN(-1.2)
SELECT SIGN(0)
SELECT SIGN(1.2)
SELECT SIGN(2)

Xem thêm các hàm toán học: ABS, PI, POWER, RAND, ROUND, FLOOR, CEILING, SQRT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *