SPACE – Hàm tạo chuỗi khoảng trắng

1. Mô tả

  • Hàm SPACE trả về một chuỗi có số lượng khoảng trắng được chỉ định trong biểu thức số.
  • Nếu biểu thức số là âm hàm sẽ trả về NULL.

2. Cú pháp

SELECT SPACE(Biểu_thức_số)

3. Ví dụ

SELECT SPACE(1)
SELECT SPACE(1-2)

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi: UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, SUBSTRING, TRIM, LTRIM, RTRIM, REPLICATE, LEN, DATALENGTH, REVERSE, REPLACE, CHARINDEX, CONCAT, PATINDEX, CHOOSE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *